เอกสารการสั่งซื้อ/ PO-document
  ชื่อย่อบริษัท (Vendor code) *

 
  ถึงวันที่
กรุณาระบุ PO No / Approval date